In baza Legii nr. 403/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, publicata in M. Of. nr. 16 din data de 9 ianuarie 2006, ministrul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei a emis, la sfarsitul lunii februarie 2006, doua ordine care solicita atentie sporita din partea angajatorilor. Acestea sunt:
– Ordinul nr. 100/2006 pentru aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori, publicat in M. Of. nr. 184 din 27 februarie 2006, intrat in vigoare la data de 27 februarie 2006;
– Ordinul nr. 99/2006 pentru aprobarea modelului Declaratiei-inventar privind comisionul datorat, publicat in M. Of. nr. 190 din 28 februarie 2006, care va intra in vigoare la data de 30 martie 2006.
Declaratiile privind comisionul datorat de angajatori Inspectoratelor Teritoriale de Munca (ITM) reprezinta doar una dintre noutatile instituite de Legea nr. 403/2005. Dintre celelalte modificari si completari aduse Legii 130/1999, semnalam: depunerea lunara, nu trimestriala, a statelor de plata; depunerea la ITM a actelor privind incheierea, executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora; noi pedepse pentru angajatorii care stabilesc pentru angajatii lor salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata sau pentru refuzul repetat de a permite accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate.

Comisionul?

Potrivit Legii nr. 403/2005, ITM va percepe pentru prestarea serviciilor prevazute in lege urmatoarele comisioane:
– 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;
– 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le verifica si certifica legalitatea inregistrarilor efectuate de catre acestia.
Comisionul va fi platit de urmatoarele categorii de angajatori care incheie contracte individuale de munca:
– persoanele fizice;
– societatile comerciale cu capital privat;
– asociatiile cooperatiste;
– asociatiile familiale;
– asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale;
– orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane.
O noutate importanta consta in faptul ca declaratia va include si comisionul pentru sucursalele sau punctele de lucru fara personalitate juridica ce nu se afla in raza ITM in care se gaseste sediul angajatorului. Legea instituie pentru angajatorii de mai sus obligatia de a calcula comisionul aferent si de a depune lunar la ITM o declaratie fiscala privind stabilirea acestuia. Plata comisionului si depunerea declaratiei se vor efectua pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care este datorat. Nerespectarea de catre angajator a acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

Dupa cum am aratat mai sus, incepand cu luna ianuarie 2006, angajatorii trebuie sa depuna lunar declaratia privind stabilirea comisionului datorat de angajatori. Modelul acestei declaratii este aratat in Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul 100/2006.
Unde? Declaratiile se vor depune la ITM in raza careia isi are sediul/domiciliul angajatorul.
Cand? Termenul de depunere este de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se depune declaratia, insa termenul de depunere a declaratiei pentru luna ianuarie 2006 a fost prelungit pana la data de 25 martie 2006.
Cum? Declaratia va fi depusa online, dupa obtinerea parolei necesare de la Inspectoratul Teritorial de Munca. Pana la obtinerea parolei, se va depune atat in format material, pe hartie, cat si in format electronic, folosind programul care va putea fi descarcat si de pe site-ul www.inspectiamuncii.ro.

Declaratia-inventar pentru restantieri

Platitorii de comision care inregistreaza la data intrarii in vigoare a Legii nr. 403/2005 obligatii restante si neachitate reprezentand comision datorat ITM au obligatia sa depuna o declaratie-inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere, sume stabilite pe propria raspundere, conform evidentei contabile. Declaratia-inventar constituie instiintare de plata si devine titlu de creanta la data depunerii la ITM. Nerespectarea de catre angajator a acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).
Anexa nr. 1 la Ordinul 99/2006 cuprinde modelul Declaratiei, iar Anexa nr. 2 arata instructiunile cu privire la completarea si depunerea Declaratiei-inventar.
Unde? Declaratia-inventar se depune la ITM in a carui raza teritoriala isi are sediul/domiciliul angajatorul.
Cand? In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordinului 99/2006.
Cum? Potrivit procedurii aratate mai sus cu privire la depunerea declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori.

Aplicarea sanctiunilor legale

In ceea ce priveste sanctionarea angajatorilor pentru neplata sumelor reprezentand comisionul datorat ITM pentru prestarea serviciilor, la termenul stabilit de lege, se vor aplica prevederile legale in materie de colectare a creantelor fiscale. Astfel, pentru recuperarea creantelor reprezentand comisionul neachitat in termen, precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere datorate, potrivit legii, ITM este abilitata sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit dispozitiilor legale in vigoare in materie de colectare a creantelor fiscale.

Registrul de evidenta a salariatilor in forma electronica

Nu in ultimul rand, trebuie sa subliniem faptul ca luna februarie 2006 s-a remarcat, din punct de vedere legislativ, prin efervescenta actelor normative prin care se preconizeaza noi sarcini in seama angajatorilor fata de ITM.
Astfel, potrivit Hotararii de Guvern nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in M. Of. nr. 172 din data de 22 februarie 2006, care va intra in vigoare la data de 1 septembrie 2006, angajatorii vor avea obligatia de a transmite registrul in forma electronica la ITM-urile in a caror raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, in urmatoarele termene:
l in termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat;
l pana la data de 30 septembrie 2006, pentru angajatorii care la data intrarii in vigoare a HG 161/2006 au incadrat personal cu contract individual de munca;
l in termen de 5 zile de la data la care vor interveni modificari in registrul de evidenta a salariatilor.
Registrul se va transmite la ITM, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:
l prin completarea online a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;
l prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;
l prin depunerea la sediul ITM in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.
Registrul general de evidenta a salariatilor va fi asadar tinut atat de angajatori, cat si de ITM, urmand ca neinfiintarea registrului si/sau netransmiterea acestuia in forma electronica la ITM in termenele si forma prevazute de hotarare, refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in forma electronica si dosarul personal al salariatilor, precum si necompletarea registrului in conformitate cu prevederile hotararii sa fie sanctionate cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

Epilog. Carnetele de munca si registrul de evidenta a salariatilor, in paralel?

Dupa cum se stie, registrul general de evidenta a salariatilor a fost impus angajatorilor in vederea eliminarii carnetelor de munca.
Astfel, art. 296 din Codul muncii arata ca vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2006 se probeaza cu carnetul de munca, iar angajatorii si, respectiv, ITM-urile care pastreaza si completeaza carnetele de munca ale salariatilor le vor elibera pana la data de 30 iunie 2007.
In concluzie, pana la data eliminarii obligatiei de a pastra si completa carnetele de munca, angajatorii trebuie sa plateasca ITM comisionul stabilit prin Ordinele 99 si 100 si, in paralel, sa intocmeasca registrul general de evidenta a salariatilor.
Mai mult, incepand cu luna septembrie 2006, angajatorii vor fi obligati sa intocmeasca, sa completeze si sa transmita ITM registrul general de evidenta a salariatilor in forma electronica.

Autor: Av. Iulia Vass