In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.13 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. – Articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Litera c) va avea urmatorul cuprins:

“c) de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:

1. investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele care se realizeaza in extravilan;

2. lucrari de constructii reprezentand monumente istorice; pentru aceasta categorie de lucrari este necesar si avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;”

2. Dupa litera c) se introduce litera c1) cu urmatorul cuprins:

“c1) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. a) si c);”

3. Litera d) va avea urmatorul cuprins:

“d) de primarii comunelor pentru locuinte individuale si anexele gospodaresti ale acestora; pentru celelalte constructii si lucrari care se executa in intravilanul localitatilor, cu exceptia celor de la lit. a), este necesar si avizul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean.”

Art. II. – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata dandu-se textelor o noua numerotare.