I. IMPOZITUL PE PROFIT

Sunt deductibile:

– Cheltuielile de transport si cazare, precum si cele cu indemnizatia de deplasari in Romania si strainatate in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutii publice, fara conditia realizarii profitului in exercitiul curent si / sau in anii precedenti.

– Cheltuielile cu stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, fara conditia existentei unui contract de asigurare.

– Bursele private, acestea beneficiind de acelasi tratament fiscal cu cel aplicat cheltuielilor de sponsorizare. Se respecta, astfel, prevederile Legii 376 din 2004 privind bursele private.

– Se majoreaza la 4.000 de euro anual nivelul de deductibilitate cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata.

– Provizioanele constituite de companiile aeriene in vederea acoperirii cheltuielilor de intretinere si reparare a parcului de aeronave.

– Sunt deductibile integral dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar in legatura cu imprumuturile obtinute de la institutiile de credit, romane sau straine, institutiile financiare nebancare, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata, neconditionat de nivelul gradului de indatorare.

– A fost exclusa prevederea conform careia valoarea ramasa neamortizata este deductibila la calculul profitului impozabil, numai in situatia in care mijloacele fixe sunt valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii.

– Directiva 90 / 435 / EEC, 2003 / 123 / EC reglementeaza regimul fiscal al distributiei de dividende in Uniunea Europeana avand ca scop reglementarea unui tratament fiscal neutru in relatia societate-mama – filiala. Conform directivei implementate in legislatia fiscala romaneasca sunt neimpozabile: a1) Dividendele primite de o persoana juridica romana de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana indeplineste urmatoarele conditii: este platitor de impozit pe profit; are minimum 15% participare la capitalul social (procentul va scadea la 10% incepand cu 1 ianuarie 2009) pentru o perioada neintrerupta de minimum doi ani. a2) Dividendele primite de o persoana juridica romana prin intermediul sediului sau permanent, situat intr-un stat membru, in aceleasi conditii ca mai sus. b) Dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine, din alte state membre, societati-mama distribuite de filialele acestora situate in state membre, daca persoana juridica straina indeplineste urmatoarele conditii: imbraca una din formele mentionate in cod; este rezident al statului membru si nu are sediul fiscal in afara Uniunii Europene; este platitor al impozitului pe profit sau al unui impozit asimilat acestuia; are o participare minima de 15% din capitalul social al filialei din statul membru, participare care va fi redusa la 10% incepand cu 1 ianuarie 2009; la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participarea minima pentru o perioada neintrerupta de 2 ani. Prevederile directivei nu sunt aplicabile profiturilor repartizate persoanelor juridice romane, respectiv sediilor permanente din Romania ale unor persoane juridice straine dintr-un stat membru, in legatura cu lichidarea unei filiale dintr-un stat membru.

– Directiva 90/434/EEC, 2005/19/EECC privind fuziunile reglementeaza tratamentul fiscal al restructurarilor transfrontaliere in Uniunea Europeana, restructurari in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre. Se aplica in cazul operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala, transferuri de active si schimb de actiuni in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre. Operatiunile de fuziune sau divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor de activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. Tratamentul fiscal este conditionat de calculul amortizarii, precum si al castigului sau pierderii aferente activelor si pasivelor transferate in acelasi mod in care s-ar fi procedat daca fuziunea, divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc. Prevederile directivei nu se aplica atunci cand are drept efect faptul ca o societate, implicata sau nu in operatiune, nu mai indeplineste conditiile necesare reprezentarii angajatilor in organele de conducere ale societatii conform acordurilor in vigoare inainte de efectuarea operatiunii. Tratamentul nediscriminatoriu fata de operatiuni similare realizate de persoane juridice romane este prevazut expres.

– Directiva 2003 / 49 / EC privind dobanzile si redeventele are ca scop promovarea unui tratament fiscal neutru al operatiunilor de finantare, transferuri de proprietate intelectuala. Veniturile de natura dobanzilor si redeventelor sunt scutite de impozit. Romania beneficiaza de derogare pana la 31 decembrie 2010. Pana atunci, un impozit cu retinere la sursa de 10% va fi aplicabil.

Nu sunt deductibile:

– Rezervele de egalizare constituite de societatile de asigurare si reasigurare

– Rezervele constituite de societatile comerciale bancare sau alte institutii de credit autorizate si provizioanele constituite de fondurile de garantare.

– Veniturile obtinute de organizatiile nonprofit si organizatiile patronale din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite.

Sistemul de plata al impozitului pe profit prin intermediul platilor anticipate trimestriale se va aplica de catre societatile comerciale bancare romane si sucursalele bancilor straine incepand cu 2007, urmand ca din 2008 sa se aplice si de catre ceilalti platitori de impozit pe profit. Declararea si plata trimestriala a impozitului pe profit se fac in patru transe egale, la nivelul a 25% din impozitul pe profit inregistrat in anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie estimat pentru anul in curs, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face plata. In cazul inregistrarii de pierdere contabila la sfarsitul unui trimestru, nu mai exista obligatia de a efectua plati anticipate pentru acel trimestru. Contribuabilii care inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul anului precedent efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plati anticipate.

II. IMPOZITUL PE VENIT

Platitorii de venituri pentru care exista obligatia retinerii la sursa tre?buie sa declare impozitele retinute astfel:

i) Pentru veniturile din activitati independente, din salarii, din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vanzare / cumparare de teren, pana la data de 28 februarie.

ii) Pentru toate celelalte tipuri de venituri, data este 30 iunie.

Impunerea veniturilor din investitii

A. Castigul obtinut din operatiunile de vanzare / cumparare de valuta la termen se impune anticipat cu o cota de 1%. Impozitul anual final datorat se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net.

B. Castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impun anticipat cu o cota de 1%. Impozitul anual final datorat asupra castigului net se stabileste prin aplicarea unei cote de 16%, daca titlurile de valoare au fost detinute mai putin de 365 de zile; cota este de 1%, daca respectivele titluri au fost detinute mai mult de 365 de zile.

Calculul, retinerea si virarea impozitului anticipat revin intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz, dupa fiecare tranzactie. Pierderile rezultate din aceste tranzactii in cursul anului se compenseaza cu castigurile obtinute in cursul aceluiasi an. Pierderea astfel rezultata nu se reporteaza, fiind finala.

C. Castigurile obtinute din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si al partilor sociale se impun cu o cota de 16%, impozit final.

Calculul, retinerea si virarea impozitului revin dobanditorului, in baza contractului incheiat.

Impunerea veniturilor din tranzactii imobiliare

Venitul din transferul proprietatilor imobiliare se impoziteaza astfel:

In cazul proprietatilor imobiliare detinute pana la 3 ani:

Pana la valoarea de 200.000 RON inclusiv, cota de impunere este 3%; Peste valoarea de 200.000 RON, impozitul este 6.000 RON plus 2% din valoarea ce depaseste 200.000 RON.

In cazul proprietatilor imobiliare detinute peste 3 ani:

Pana la valoarea de 200.000 RON inclusiv, cota de impunere este 2%; Peste valoarea de 200.000 RON, impozitul este 4.000 RON plus 1% din valoarea ce depaseste 200.000 RON.

In cazul transferului de proprietate, baza de impunere este valoarea declarata de parti in actele de transfer, fiind incasata de notarul public. Impozitul trebuie virat pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii in care a fost retinut.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Cota de impunere pe veniturile microintreprinderilor va creste progresiv, fiind 2% in 2007, 2,5% in 2008 si 3% in 2009.

O microintreprindere este o persoana juridica romana, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale;

b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

c) a realizat in anul fiscal venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 de euro;

d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

In cazul depasirii plafonului de 100.000 de euro in cursul unui an fiscal, societatea va deveni platitoare de impozit pe profit incepand cu trimestrul in care a depasit plafonul, considerandu-se veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal.

Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderii, platit in cursul anului fiscal.

Impozitul pe veniturile nerezidentilor

Scutirea dobanzilor aferente depozitelor la vedere si a conturilor curente, indiferent de nivelul ratelor dobanzii;

Impozitul pe veniturile din dobanzi la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit se calculeaza si se retine de catre aceste institutii astfel:

– la momentul inregistrarii dobanzilor in contul de depozit al titularului;

– la momentul rascumpararii, in cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire.

Dobanzile la imprumuturile intre societati din statele membre ale Uniunii Europene in conditiile prevazute de Directiva privind dobanzile si redeventele sunt impuse cu 10% pana in 2011; ulterior, vor fi scutite.

Redeventele platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene, in conditiile prevazute de Directiva privind dobanzile si redeventele sunt impuse cu 10% pana in 2011; ulterior, vor fi scutite.

Dividendele platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente dintr-un stat membru al Uniunii Europene vor fi scutite de impozit, in anumite conditii referitoare la forma juridica si rezidenta fiscala si daca beneficiarul dividendelor:

i) detine o participare minima in titlurile de participare ale persoanei juridice romane, 15% incepand cu 2007, scazand la 10% din 2009;

ii) detine participarea minima pe o perioada neintrerupta de cel putin doi ani, care se incheie la data platii dividendelor.

Certificatul de rezidenta fiscala al unui nerezident beneficiar al unor venituri realizate din Romania, care este prezentat in cursul anului si pentru care se fac platile, este valabil si in primele 60 de zile calendaristice ale anului urmator.

III. IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Taxele pe terenuri, cladiri si mijloace de transport nu se vor mai plati trimestrial, ci de doua ori pe an.

Impozitul pe locuinte cu o suprafata ce depaseste 150 mp va fi majorat cu 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia.

Taxa pe cladiri datorata de persoanele juridice se va modifica. Autoritatile locale vor fi in masura sa stabileasca cota de impozitare a cladirilor, care poate fi cuprinsa intre 0,2% si 1,5%.

Incepand cu 1 ianuarie 2007, consiliile locale ar putea sa acorde societatilor comerciale urmatoarele facilitati fiscale:

– pentru investitii de peste 500.000 de euro – scutiri de la plata taxei pe cladiri sau terenuri pe o perioada de maximum 5 ani;

– pentru investitii de peste 500.000 de euro ce au fost finalizate inainte de 1 ianuarie 2007 – o cota speciala redusa de 0,25% a impozitului, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu 1 ianuarie 2007

– Autoritatile locale pot majora limitele maxime cu 20%.

IV. LIVRAREA INTRACOMUNITARA DE BUNURI

Pentru livrari la distanta catre persoane neimpozabile, locul livrarii se considera a fi Romania daca: valoarea totala a livrarilor in Romania ale respectivului furnizor depaseste 35.000 euro; furnizorul a optat pentru considerarea vanzarilor sale la distanta (si viceversa).

Exceptiile nu se aplica la:

– Livrari de mijloace de transport noi;

– Livrari de bunuri instalate de furnizor;

– Livrari de bunuri taxate in statul membru de plecare conform regimurilor speciale (bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati);

– Livrari de gaz;

– Livrari de produse accizabile livrate catre persoane impozabile sau neimpozabile.

Scutiri

In Romania:

Livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia, precum si a oricarui alt teren. Exceptii: livrarea unei constructii noi; livrarea unui teren construibil.

Se poate opta pentru plata TVA; TVA dedusa trebuie regularizata timp de 20 de ani de la deducere.

Scutiri la livrari intracomunitare:

Doar daca beneficiarul comunica un cod valabil de inregistrare.

Exceptii:

– Livrarile intracomunitare efectuate de o intreprindere mica;

– Livrarile intracomunitare de bunuri supuse unui regim special (second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie si antichitati);

– Livrarile intracomunitare de bunuri accizabile;

– Livrarile catre o persoana neinregistrata in scopuri de TVA.

Dreptul la deducere

Daca la data depunerii decontului nu erau indeplinite conditiile pentru deducere, pot fi indeplinite timp de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului urmator.

Rambursarea

Persoana impozabila neinregistrata poate solicita rambursarea taxei platite in Romania, daca:

– Depune o cerere la care anexeaza facturile si / sau documentele de import in original;

– Face dovada ca este o persoana impozabila intr-un stat membru; — Confirma ca in perioada pentru care se cere rambursarea nu a efectuat livrari de bunuri sau prestari de servicii ce au avut loc in Romania;

– Se angajeaza sa restituie orice suma rambursata necuvenita. Perioada pentru care se poate cere rambursarea: 3 luni, pana la 1 an; Suma minima: 200 RON (- 1 an) sau 25 RON (1 an).

Procedura este similara, dar se aplica persoanelor care nu sunt stabilite in comunitate; Rambursarea nu se face insa direct, ci prin intermediul unui reprezentant fiscal.

Ajustarea taxei deductibile

Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital:

Perioada de ajustare: 5 ani; 20 de ani pentru cladiri, incepand cu 1 ianuarie a anului in care au fost achizitionate. Se efectueaza daca:

– Bunul este utilizat integral sau partial pentru alte scopuri decat activitatile economice;

– Bunul este utilizat integral sau partial pentru activitati scutite;

– Apar modificari ale elementelor folosite pentru calculul taxei deduse;

– Dreptul de deducere a fost integral sau partial limitat;

– Bunul isi inceteaza existenta;

– Daca se ajusteaza baza de impunere.

Codul de inregistrare

Codul de inregistrare va avea prefixul RO, conform standardului ISO 3166 – alpha 2

Facturare

Factura de servicii trebuie emisa cel mai tarziu in data de 15 a lunii urmatoare celei in care au fost prestate serviciile;

Factura de avans;

Autofacturarea pentru livrari catre sine.

Se elimina formularele tipizate.

Factura cuprinde:

– Numar de ordine, in baza unora cu mai multe serii, care identifica factura in mod unic;

– Data facturii;

– Denumirea, adresa si codul de inregistrare;

– Denumirea, adresa si codul de inregistrare ale cumparatorului;

– Adresa exacta a livrarii, in cazul livrarii intracomunitare;

– Numele, adresa si codul de inregistrare ale reprezentantului fiscal, dupa caz;

– Denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;

– Data la care au fost livrate bunurile sau s-a incasat avansul;

– Baza de impozitare a bunurilor sau serviciilor, pentru fiecare cota in parte, precum si rabaturile, remizele, ca si alte reduceri de pret;

– Taxa colectata sau una din urmatoarele mentiuni: “scutit cu drept de deducere”, “neimpozabil in Romania”;

– Alte mentiuni, dupa caz.

– Semnarea si stampilarea nu sunt necesare;

– Daca factura nu este primita pana la 15 a lunii urmatoare: autofactura.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata

Se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:

– lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile, pentru care perioada fiscala este luna calendaristica;

– trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic;

– alta data stabilita de norme, daca perioada fiscala este mai mare decat trimestrul.

Persoanele inregistrate doar pentru achizitii intracomunitare vor depune un formular de decontare special.