Art. I. – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:

“Prin exceptare de la prevederile alineatului precedent, se pot emite autorizatii de construire si în lipsa documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate, pentru:
a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleasi functiuni si a suprafetei construite;
b) lucrari de modificare sau de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene si altele asemenea, fara modificarea traseului acestora;
c) lucrari de modificare sau de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
d) lucrari de cercetare si prospectare a terenurilor – foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;
e) organizarea de tabere de corturi.”

2. Articolul 4 litera a) va avea urmatorul cuprins:

“a) delegatiile permanente ale consiliilor judetene, cu avizul primariilor, pentru investitiile care se aproba de catre Guvern; pentru lucrarile publice, lacasurile de cult, constructiile pentru industrie, comert, prestari servicii, social-culturale si speciale, care se executa în extravilanul localitatilor, cu exceptia celor mentionate la lit. d).”

3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 6. – Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, la care se anexeaza, obligatoriu, documentatia tehnica, formata din planul de amplasare a constructiei, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva, functionala si înfatisarea constructiei, întocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat pentru lucrari de constructii, persoana fizica sau juridica, precum si dovada titlului solicitantului asupra terenului. Documentatia tehnica trebuie verificata conform legii si sa contina si avizele legale necesare, pe functiuni, prezentate prin grija solicitantului. În situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrarii, cu mentionarea în scris a elementelor necesare completarii acesteia. Documentatia tehnica va fi semnata: a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura, la lucrarile de constructii supraterane si la cele subterane cu acces public; b) de inginer cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de inginerie la lucrarile de constructii. Prevederile alineatului precedent se aplica si pentru documentatia de executie. Documentatiile tehnice privind cladirile de locuinte parter si parter si etaj care nu depasesc suprafata desfasurata de 175 mp, anexele gospodaresti ale acestora cu o suprafata construita de pana la 200 mp, precum si constructiile provizorii, situate în afara zonelor protejate, stabilite potrivit prevederilor legale, pot fi semnate si de conductori arhitecti si subingineri, dupa caz. Semnarea documentatiilor de catre persoanele prevazute la alin. 4, 5 si 6 atrage dupa sine raspunderea acestora în conditiile legii.”

4. Articolul 8 literele a) si f) vor avea urmatorul cuprins:

“a) reparatii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, cand nu se schimba forma acestora si materiale din care sunt executate;”

“f) reparatii la instalatiile interioare si la bransamentele exterioare, de orice fel, aferente cladirilor, fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau aspectul arhitectural al acestora.”

5. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 12. – Prin exceptie de la prevederile art. 10, terenurile destinate executarii de constructii se pot concesiona fara licitatie publica, în urmatoarele cazuri:
a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica, inclusiv cele cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decat cele ce se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora, cu plata taxei de concesiune stabilita potrivit legii;
b) pentru extinderea constructiilor existente de catre proprietar sau cu acordul acestuia;”

6. La capitolul IV “Raspunderi si sanctiuni” se introduc articolele 25/1 si 25/2, cu urmatorul cuprins:

“Art. 25/1. – Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a) executarea, fara autorizatie sau cu încalcarea acesteia, a lucrarilor prevazute la art. 3 lit. b);
b) continuarea executarii lucrarilor, fara autorizatie sau cu încalcarea prevederilor acesteia, dupa dispunerea opririi lucrarilor de catre organele care au aplicat amenda contraventionala.
Infractiunile prevazute la alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Art. 25/2. – În cazul savarsirii faptelor prevazute la art. 25/1, organele de inspectie si control prevazute la art. 27 sunt obligate sa sesizeze organele de urmarire penala.”

7. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 26. – Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite în astfel de conditii încat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) executarea, fara autorizatie sau cu încalcarea acesteia, precum si a proiectelor aprobate, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor de la lit. b);
b) desfiintarea, partiala sau totala, fara autorizatie sau cu încalcarea acesteia, a constructiilor si instalatiilor, cu exceptia celor de la art. 3 lit. b);
c) mentinerea, dupa expirarea termenului prevazut în autorizatie, sau adaptarea în alte scopuri, fara autorizatie, a lucrarilor cu caracter provizoriu, precum si mentinerea constructiilor provizorii de santier dupa terminarea lucrarilor de baza;
d) împiedicarea exercitarii controlului de catre organele de inspectie si control abilitate, prin interzicerea accesului acestora sau prin neprezentarea documentelor si actelor solicitate;
e) eliberarea autorizatiei de construire sau de desfiintare în baza unor documentatii care nu sunt întocmite, semnate si verificate de catre persoanele abilitate potrivit legii, care nu contin avizele legale necesare sau care contravin prevederilor documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate ori normelor tehnice de proiectare si executie în vigoare;
f) neorganizarea si neexercitarea controlului, conform legii, de catre organele de control ale consiliilor judetene si locale, cu atributii în domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, în unitatile lor administrativ-teritoriale.

Contraventiile savarsite de persoane fizice sau juridice, prevazute la alin. 1 lit. c) si f), se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, cele de la lit. d) si e), cu amenda de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la lit. a) si b), cu amenda de la 7.000.000 lei la 20.000.000 lei.”

8. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 27. – Contraventiile prevazute la art. 26 se constata de organele de control ale consiliilor judetene si locale pentru faptele savarsite în cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, cu exceptia contraventiei prevazute la art. 26 lit. f), care se constata în conditiile stabilite la alin. 3, precum si de catre organele de control ale consiliilor judetene pentru consiliile locale din cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale.
Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, încheiate de organele de control, se înainteaza, în vederea aplicarii sanctiunii, sefului directiei care coordoneaza activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului sau, dupa caz, presedintelui ori vicepresedintelui consiliului judetean, primarului sau viceprimarului unitatii administrativ-teritoriale unde s-a savarsit contraventia.
Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea ridicarii constructiilor se exercita de catre inspectia de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, care poate constata contraventii si poate aplica amenzi pe întreg teritoriul tarii. Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fara autorizatie, prevazute la art. 26 alin. 1 lit. a) si b), precum si cele prevazute la lit. c) si d) pot fi constatate si de organele de politie.”

9. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 28. – O data cu aplicarea amenzii, pentru contraventiile prevazute la art. 26 alin. 1 lit. a) si b), se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, masurile pentru încadrarea acestora în prevederile autorizatiei sau desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie sau cu încalcarea acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei. În cazul în care organele care au aplicat amenda apreciaza ca lucrarile executate fara autorizatie sau cu încalcarea acesteia îndeplinesc conditiile prevazute de lege pentru eliberarea unei autorizatii, acestea pot stabili, prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, un termen în care contravenientul poate solicita si obtine autorizatia necesara sau, dupa caz, o noua autorizatie. În aceasta situatie, masurile de desfiintare a constructiilor vor fi dispuse numai dupa expirarea termenului stabilit.”

10. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 30. – În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse în procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28, organele de inspectie si de control prevazute la art. 27 vor sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz: a) încadrarea lucrarilor în prevederile autorizatiei; b) desfiintarea constructiilor nelegal realizate. În cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor prevazute la alin. 1 lit. a) si b). În situatiile prevazute la art. 25/1, organele de inspectie si de control vor putea cere instantei penale sa dispuna, prin hotararea de condamnare, masurile mentionate, la alin. 1 lit. a) si b). Organele de inspectie si de control vor putea cere organelor de urmarire penala sesizate si, dupa caz, instantei, sa dispuna, ca masura provizorie, în tot cuprinsul procesului penal, oprirea executarii lucrarilor. Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus masura prevazuta la alin. 1. lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobanzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.”

11. Dupa articolul 30 se introduce articolul 30/1, cu urmatorul cuprins:

“Art. 301. – Prin derogare de la prevederile art. 30, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de catre autoritatea administratiei publice competente, fara sesizarea instantelor judecatoresti, la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, pe cheltuiala contravenientului.”

12. La articolul 7 lit. a) si b), la art. 40 si în anexa la Legea nr. 50/1991 se înlocuiesc denumirile: “Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului” cu “Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului”; “Ministerul Mediului” cu “Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului”; “Ministerul Comertului si Turismului” cu “Ministerul Turismului”; “Comisia nationala a monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice” cu “Ministerul Culturii”. La articolul 38 se elimina sintagma “Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul…”.

13. În cuprinsul Legii nr. 50/1991 se înlocuiesc denumirile: “prefectura” cu: “delegatia permanenta a consiliului judetean”, la art. 4 preambul si lit. a), art. 9 si art. 20 alin. 3 si cu “consiliul judetean” la art. 13 alin. 4, art. 14 si în anexa; “primarii” cu “consilii locale”, la art. 11, art. 13 alin. 4, art. 14, 18, 19 si în anexa; cu “Consiliul General al Municipiului Bucuresti” la art. 13 alin. 4, art. 14, 18, 19 si în anexa; cu “primarii” la art. 4 preambul si lit. a)-d), art. 9, 13 alin. 1, art. 20 alin. 3 si art. 31, si cu “Primarul general al Municipiului Bucuresti” la art. 4 preambul si lit. c), art. 9 si art. 20 alin. 3; si cuvantul “decizia” cu “hotararea” la art. 14 si 18.

Art. II. – Orice dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

Art. III. – Legea nr. 50/1991 privind autoritatea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.