Legislatie aplicabila: 1.Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, publicata în Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 2.Hotararea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata în Monitorul Oficial nr. 578 din 14 septembrie 2001;

3.Hotararea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, publicata în Monitorul Oficial nr. 497 din 9 iulie 2003; 4.Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000 aprobata cu modificari prin Legea nr. 246/2005 publicata în Monitorul Oficial nr. 656 din 25 iulie 2005; 5.
Ordinul ministrului justitiei nr. 1417 din 8 iunie 2006 privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 578 din 4 iulie 2006.

In sensul Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, sunt considerate structuri sportive: a) asociatiile sportive; b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societati comerciale, unitatile de învatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor; c) asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport; d) ligile profesioniste; e) federatiile sportive nationale; f) Automobil Clubul Roman, pentru activitatea de automobilism sportiv si karting sportiv; g) alte organizatii sportive nationale.

Infiintarea Federatiilor sportive nationale se realizeaza în conditiile art.35 si 36 din Legea nr.69/2000 si a dispozitiilor speciale prevazute de HG nr.884/2001, respectiv: ART. 35

(1) Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport. (2) Potrivit prezentei legi federatiile sportive nationale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ. (3) Dobandirea personalitatii juridice se face în conditiile legii.

ART. 36: (1) Federatiile sportive nationale se vor constitui numai cu avizul expres al Agentiei Nationale pentru Sport. (2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, în conditiile legii, o singura federatie sportiva nationala. (3) Prin exceptie, se pot constitui Federatia sportiva nationala “Sportul pentru toti” si Federatia sportiva nationala “Sportul pentru persoanele cu handicap”, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, avand ca membri persoane fizice si juridice cu activitate specifica în domeniu. (4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federatiilor sportive nationale este supusa procedurilor prevazute de lege, dupa ce s-a obtinut avizul expres al Agentiei Nationale pentru Sport.

(5) Federatiile sportive nationale se organizeaza si functioneaza în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutele federatiilor internationale corespondente. (6) Înfiintarea federatiilor sportive nationale sau modificarea statutelor si a actelor constitutive ale acestora, fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (4), este nula de drept.

Denumirea federatiilor sportive nationale este “Federatia Romana de – ramura de sport – “, cu exceptia cazurilor prevazute de Legea nr. 69/2000. Utilizarea denumirii “Federatia Romana de – ramura de sport -” pentru orice federatie sportiva nationala se autorizeaza de catre Agentiei Nationale pentru Sport în cadrul procesului de avizare si/sau recunoastere, sub sanctiunea nulitatii absolute.

In vederea dobandirii personalitatii juridice, precum si în cadrul procedurii de reorganizare se vor depune la Agentia Nationala pentru Sport actul constitutiv si statutul federatiei sportive nationale, în forma autentica sau atestata de avocat, actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial si statutul federatiei internationale pe ramura de sport corespondente, traducere legalizata.

Actul constitutiv va cuprinde în mod obligatoriu cel putin urmatoarele elemente: a) datele de identificare a membrilor, respectiv denumirea, sediul si dovada personalitatii juridice ale cluburilor sportive si ale asociatiilor judetene si a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport ce compun federatia sportiva nationala; b) exprimarea prin acte doveditoare a vointei de asociere si a scopului propus; c) denumirea federatiei sportive nationale; d) sediul federatiei sportive nationale; e) durata de functionare a federatiei sportive nationale; f) patrimoniul federatiei sportive nationale; g) componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control ale federatiei sportive nationale; h) persoana sau persoanele împuternicita/împuternicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.

Statutul va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: a) dispozitii generale; b) denumirea federatiei sportive nationale; c) statutul juridic; d) insemnele; e) sediul; f) patrimoniul; g) scopul si mijloacele de actiune; h) conditiile pentru afiliere: cererea de afiliere, consecintele afilierii, reafilierii, excluderii, radierii; i) membrii federatiei sportive nationale; drepturi si obligatii; modul de dobandire si de pierdere a calitatii de membru; j) organele de conducere ale federatiei sportive nationale: – adunarea generala – convocare, atributii: adunarea generala ordinara, adunarea generala extraordinara, alegeri; – birou federal sau comitet federal ori alta denumire, în conformitate cu statutul federatiei; – organism de administrare: componenta, atributii, competente; k) organe de control financiar intern: atributii, competente; l) comisiile si colegiile centrale: componenta, atributii, competente; m) asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport: organizare, structura, atributii, competente; n) mijloacele financiare; o) statutul disciplinar; p) organizarea activitatii profesioniste, dupa caz; r) dizolvarea; s) dispozitii finale. Statutul federatiei sportive nationale se elaboreaza în conformitate cu prevederile statutului federatiei internationale pe ramura de sport corespondente.

In Romania, în prezent functioneaza 60 de federatii sportive nationale ce organizeaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, în ramurile de sport recunoscute în tara noastra, conform statutelor acestora, dupa cum urmeaza: Federatia Aeronautica Romana; Federatia Romana de Alpinism si Escalada; Federatia Romana de Arte Martiale; Federatia Romana de Arte Martiale de Contact; Federatia Romana de Atletism; Federatia Romana de Badminton; Federatia Romana de Baschet; Federatia Romana de Baseball si Softball; Federatia Romana de Biliard; Federatia Romana de Box; Federatia Romana de Bob si Sanie; Federatia Romana de Bridge; Federatia Romana de Canotaj; Federatia Romana de Ciclism; Federatia Romana de Culturism si Fitness; Federatia Romana de Dans Sportiv; Federatia Ecvestra Romana; Federatia Romana de Fotbal; Federatia Romana de Fotbal-Tenis C.A.J.; Federatia Romana de Gimnastica; Federatia Romana de Gimnastica Ritmica; Federatia Romana de Go; Federatia Romana de Golf; Federatia Romana de Haltere; Federatia Romana de Handbal; Federatia Romana de Hochei pe Gheata.

De asemenea: Federatia Romana de Hochei pe Iarba; Federatia Romana de Judo; Federatia Romana de Kaiac-Canoe; Federatia Romana de Karate Modern; Federatia Romana de Karate Traditional; Federatia Romana de Karate Kyokushin IKO 2; Federatia Romana de Karate WKC; Federatia Romana de Lupte; Federatia Romana de Modelism; Federatia Romana de Motociclism; Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern; Federatia Romana de Oina; Federatia Romana de Orientare; Federatia Romana de Patinaj; Federatia Romana de Polo; Federatia Romana de Popice si Bowling; Federatia Romana de Radioamatorism; Federatia Romana de Rugby; Federatia Romana de Schi si Biatlon; Federatia Romana de Scrabble; Federatia Romana de Scrima; Federatia Romana “Sportul pentru Persoane cu Handicap”; Federatia Romana “Sportul pentru Toti”; Federatia Romana de Sah; Federatia Romana de Table – Backgammon; Federatia Romana de Taekwondo ITF; Federatia Romana de Taekwondo WTF; Federatia Romana de Tenis; Federatia Romana de Tenis de Masa; Federatia Romana de Tir Sportiv; Federatia Romana de Tir cu Arcul; Federatia Romana de Volei; Federatia Romana de Yachting; Federatia Romana de Automobilism Sportiv.

Coltuc Marius Vicentiu (avocat, partener SMARTfinancial.ro)