Sediul materiei: Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 27.11.2007.
La solicitarea unei autorizatii de mediu sau, dupa caz, cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente, titularul activitatii este obligat sa depuna la ACPM un dosar cuprinzand urmatoarea documentatie:

a) cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;

b) fisa de prezentare si declaratie, potrivit anexei nr. 2;

c) dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3;

d) planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului;

e) procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

f) formularul de inregistrare prevazut in tabelul nr. 1 din anexa nr. 5, insotit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire.

(2) Nu se primesc solicitari care nu contin documentele prevazute la alin. (1).

(3) ACPM verifica amplasamentul, analizeaza documentele prezentate la alin. (1), stabileste daca sunt necesare informatii, acte sau documente suplimentare si le solicita in scris titularului activitatii.

Pentru activitatile gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire, ACPM completeaza, la verificarea in teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizarii din tabelul nr. 2 si raportul din tabelul nr. 3, prevazute in anexa nr. 5.

(4) Pentru activitati noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ACPM, dupa derularea etapelor prevazute la alin. (2) si (3), face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu, precum si programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afisare la sediul propriu si postare pe pagina proprie de internet.

(5) Decizia prevazuta la alin. (4) poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii

Pentru activitatile de eliminare a deseurilor documentatia prezentata contine in plus cerintele specifice prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completarile ulterioare.

(2) Pentru activitatile gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire, documentatia prezentata contine in plus cerintele specifice prevazute in anexa nr. 5.

Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete. Pentru activitatile existente, in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii solicitarii, ACPM intocmeste indrumarul cu problemele rezultate din analiza initiala a documentatiei, lista autorizatiilor/avizelor necesare emise de alte autoritati, precum si necesitatea efectuarii bilantului de mediu.

Dupa executarea bilantului de mediu, titularul activitatii prezinta la ACPM un raport cu concluziile bilantului de mediu si cu recomandari pentru elementele programului pentru conformare.

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activitatii informeaza in scris ACPM despre acest lucru, iar ACPM emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.

(2) Revizuirea decisa potrivit alin. (1) se realizeaza prin emiterea unei autorizatii de mediu care pastreaza numarul si data autorizatiei de mediu supuse revizuirii, urmata de sintagma “revizuita la data de ……………………..”

(3) Autorizatia revizuita este valabila pana la expirarea duratei de valabilitate a autorizatiei de mediu initiale, supuse revizuirii.

Autorizatia de mediu nu se emite:

a) daca nicio varianta a programului pentru conformare nu asigura
incadrarea in conditiile care permit autorizarea, raportate la standardele
si reglementarile in vigoare;

b) daca titularul activitatii nu respecta obligatiile ce ii revin prin
prezenta procedura;

c) in situatia in care nu au fost respectate conditiile impuse in
procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

d) in situatia in care nu au fost realizate integral masurile prevazute in
programul pentru conformare, anexa la autorizatia de mediu emisa anterior.

La schimbarea titularului activitatii, continutul programului pentru conformare se reface, specificandu-se sursa de finantare si responsabilitatea, daca este necesar. Modificarea termenelor in programele pentru conformare este permisa numai daca acestea se reduc ca timp de realizare a masurilor.

Autor: Coltuc Marius Vicentiu